Меню
Видео
Ребенок все понимает, но не говорит в 3,5 года. Моторная алалия. ОНР - 1 уровень.
Смотреть
Моторная алалия. Общее недоразвитие речи (ОНР) - 2 уровень.
Смотреть
Моторная алалия. ОНР - 3 уровень. Развитие речи неговорящих детей.
Смотреть
Моторная алалия. ОНР 4
Смотреть
Моторная алалия излечима. Выход из алалии - норма
Смотреть
Сенсорная Алалия. Как выглядит. Что это такое.
Смотреть
Как осуществляется работа через Skype
Смотреть
Постановка звука Р
Смотреть
Наши партнеры

Дифференциация звуков Т — Ц в слогах

Дифференциация звуков [т]-[ц] в слогах.

та – цасо – цо
су – цусы – ци
сэ – це
ца – тацо – то
цу – туци – ты
це – тэ
та – та – цато – то – цо
ту – ту – цуты – ты – ци
тэ – тэ – це
ца – ца – тацо – цо – то
цу – цу – туци – ци – ты
це – це – тэ
та – ца – тато – цо – то
ту – цу – туты – ци – ты
тэ – це – тэ
ца – та – цацо – то – цо
цу – ту – цуци – ты – ци
це – тэ – це
та – ца – тато – цо – то
ту – цу – туты– ци – ты
тэ – це – тэ
ца – та – цацо – то – цо
цу – ту – цуци – ты – ци
це – тэ – це
ата – ацаато – ацо
ату – ацуаты – аци
атэ – аце
аца – атаацо – ато
ацу – атуаци – аты
аце – атэ
ота – оцаото – оцо
оту – оцуоты – оци
отэ – оце
оца – отаоцо – ото
оцу – отуоци – оты
оце – отэ
ыта – ыцаыто – ыцо
ыту – ыцуыты – ыци
ытэ – ыце
ыца – ытаыцо – ыто
ыцу – ытуыци – ыты
ыце – ытэ
эта – эцаэто – эцо
эту – эцуэты – эци
этэ – эце
эца – этаэцо – это
эцу – этуэци – эты
эце – этэ
ута – уцауто – уцо
уту – уцууты – уци
утэ – уце
уца – утауцо – уто
уцу – утууци – уты
уце – утэ
ата – ата – ацаато – ато – ацо
ату – ату – ацуаты – аты – аци
атэ – атэ – аце
ата – аца – атаато – ацо – ато
ату – ацу – атуаты – аци – аты
атэ – аце – атэ
ата – аца – ацаато – ацо – ацо
ату – ацу – ацуаты – аци – аци
атэ – аце – аце
аца – аца – атаацо – ацо – ато
ацу – ацу – атуаци– аци – аты
аце – аце – атэ
аца – ата – ацаацо – ато – ацо
ацу – ату – ацуаци – аты – аци
аце – атэ – аце
аца – ата – атаацо – ато – ато
ацу – ату – атуаци – аты – аты
аце – атэ – атэ
мта – мцамто – мцо
мту – мцумты – мци
мтэ – мце
гта – гцагто – гцо
гту – гцугты – гци
гтэ – гце
тма – цматмо – цмо
тму – цмутмы – цмы
тмэ – цмэ
тна – цнатно – цно
тну – цнутны – цны
тнэ – цнэ
тка – цкатко – цко
тку – цкуткы – цкы
ткэ – цкэ
тпа – цпатпо – цпо
тпу – цпутпы – цпы
тпэ – цпэ
ат – ат – ацот – от – оц
ут – ут – уцит – ит – иц
эт – эт – эц
ац – ац – атоц – оц – от
уц – уц – утиц – иц – ит
эц – эц – эт
ат – ац – атот – оц – от
ут – уц – утит – иц – ит
эт – эц – эт
ац – ат – ацоц – от – оц
уц – ут – уциц – ит – иц
эц – эт – эц
ат – ац – ацот – оц – оц
ут – уц – уцит – иц – иц
эт – эц – эц
ац – ат – атоц – от – от
уц – ут – утиц – ит – ит
эц – эт – эт

Статью подготовила и составила Логопед Ирина Петровна. Вы можете обратиться ко мне по поводу занятий по коррекции алалии через скайп.

       
       
Наверх