Меню
Видео
Ребенок все понимает, но не говорит в 3,5 года. Моторная алалия. ОНР - 1 уровень.
Смотреть
Моторная алалия. Общее недоразвитие речи (ОНР) - 2 уровень.
Смотреть
Моторная алалия. ОНР - 3 уровень. Развитие речи неговорящих детей.
Смотреть
Моторная алалия. ОНР 4
Смотреть
Моторная алалия излечима. Выход из алалии - норма
Смотреть
Сенсорная Алалия. Как выглядит. Что это такое.
Смотреть
Как осуществляется работа через Skype
Смотреть
Постановка звука Р
Смотреть
Наши партнеры

Дифференциация звуков С — Ц в слогах

Дифференциация звуков [с]-[ц] в слогах.

са – цасо – цо
су – цусы – ци
сэ – це
ца – сацо – со
цу – суци – сы
це – сэ
са – са – цасо – со – цо
су – су – цусы – сы – ци
сэ – сэ – це
ца – ца – сацо – цо – со
цу – цу – суци – ци – сы
це – це – сэ
са – ца – сасо – цо – со
су – цу – сусы – ци – сы
сэ – це – сэ
ца – са – цацо – со – цо
цу – су – цуци – сы – ци
це – сэ – це
са – ца – сасо – цо – со
су – цу – сусы– ци – сы
сэ – це – сэ
ца – са – цацо – со – цо
цу – су – цуци – сы – ци
це – сэ – це
аса – ацаасо – ацо
асу – ацуасы – аци
асэ – аце
аца – асаацо – асо
ацу – асуаци – асы
аце – асэ
оса – оцаосо – оцо
осу – оцуосы – оци
осэ – оце
оца – осаоцо – осо
оцу – осуоци – осы
оце – осэ
ыса – ыцаысо – ыцо
ысу – ыцуысы – ыци
ысэ – ыце
ыца – ысаыцо – ысо
ыцу – ысуыци – ысы
ыце – ысэ
эса – эцаэсо – эцо
эсу – эцуэсы – эци
эсэ – эце
эца – эсаэцо – эсо
эцу – эсуэци – эсы
эце – эсэ
уса – уцаусо – уцо
усу – уцуусы – уци
усэ – уце
уца – усауцо – усо
уцу – усууци – усы
уце – усэ
аса – аса – ацаасо – асо – ацо
асу – асу – ацуасы – асы – аци
асэ – асэ – аце
аса – аца – асаасо – ацо – асо
асу – ацу – асуасы – аци – асы
асэ – аце – асэ
аса – аца – ацаасо – ацо – ацо
асу – ацу – ацуасы – аци – аци
асэ – аце – аце
аца – аца – асаацо – ацо – асо
ацу – ацу – асуаци– аци – асы
аце – аце – асэ
аца – аса – ацаацо – асо – ацо
ацу – асу – ацуаци – асы – аци
аце – асэ – аце
аца – аса – асаацо – асо – асо
ацу – асу – асуаци – асы – асы
аце – асэ – асэ
мса – мцамсо – мцо
мсу – мцумсы – мци
мсэ – мце
гса – гцагсо – гцо
гсу – гцугсы – гци
гсэ – гце
сма – цмасмо – цмо
сму – цмусмы – цмы
смэ – цмэ
сна – цнасно – цно
сну – цнусны – цны
снэ – цнэ
ска – цкаско – цко
ску – цкускы – цкы
скэ – цкэ
спа – цпаспо – цпо
спу – цпуспы – цпы
спэ – цпэ
ас – ас – ацос – ос – оц
ус – ус – уцис – ис – иц
эс – эс – эц
ац – ац – асоц – оц – ос
уц – уц – усиц – иц – ис
эц – эц – эс
ас – ац – асос – оц – ос
ус – уц – усис – иц – ис
эс – эц – эс
ац – ас – ацоц – ос – оц
уц – ус – уциц – ис – иц
эц – эс – эц
ас – ац – ацос – оц – оц
ус – уц – уцис – иц – иц
эс – эц – эц
ац – ас – асоц – ос – ос
уц – ус – усиц – ис – ис
эц – эс – эс

Статью подготовила и составила Логопед Ирина Петровна. Вы можете обратиться ко мне по поводу занятий по коррекции алалии через скайп.

       
       
Наверх